Wymogi dotyczące informacji o ochronie danych

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób jako firma przetwarzamy dane osobowe użytkowników (art. 13, 14 RODO).  Przetwarzanie danych jest mierzone zgodnie z odpowiednimi procesami, które można znaleźć na poniższej liście.

Informacje o ochronie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Informacje o ochronie danych dla partnerów biznesowych, dostawców i zainteresowanych stron

Informacje dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z usługi Microsoft Teams

Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

Informacje o ochronie danych dla byłych akcjonariuszy

Informacje o ochronie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Za przetwarzanie danych opisane poniżej odpowiedzialny jest podmiot LEONI wymieniony w stopce redakcyjnej.

Dane użytkowania

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, tak zwane dane dotyczące użytkowania są tymczasowo analizowane na naszym serwerze internetowym do celów statystycznych jako protokół w celu poprawy jakości naszych stron internetowych. Ten zapis danych składa się z

 • datę i godzinę zapytania,
 • ilość przesłanych danych,
 • status dostępu (przesłana zawartość, nie znaleziono zawartości),
 • opis używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
 • link odsyłający, który wskazuje stronę, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny,
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie, który jest skracany, aby nie można było ustalić osobistego odniesienia.

Wyżej wymienione dane protokołu są oceniane wyłącznie anonimowo.

Przechowywanie adresu IP

Poza tym nie przechowujemy adresów IP.

Bezpieczeństwo danych

Aby jak najlepiej chronić dane użytkownika przed niepożądanym dostępem, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach internetowych stosujemy procedurę szyfrowania. Twoje dane są przesyłane z Twojego komputera na nasz serwer i odwrotnie przez Internet przy użyciu szyfrowania SSL. Zazwyczaj można to rozpoznać po tym, że symbol kłódki jest zamknięty na pasku stanu przeglądarki, a wiersz adresu zaczyna się od https://.

Wykorzystywane technologie / usługi

Reklama bezpośrednia

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą towarów lub usług, wykorzystamy ten adres do bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług, chyba że użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu. 
Takie wykorzystanie jest oparte na art. 6 par. 1 s. 1 lit. f RODO i w interesie promowania sprzedaży naszych towarów lub usług. Użytkownik ma nieskomplikowaną możliwość wyrażenia sprzeciwu, np. poprzez link rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail.

Podmioty przetwarzające dane

Udostępniamy dane użytkownika dostawcom usług, którzy wspierają nas w obsłudze naszych witryn internetowych i powiązanych procesów w ramach przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. 28 RODO. Są to na przykład dostawcy usług hostingowych. Nasi usługodawcy są ściśle związani naszymi instrukcjami i są umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych.
Jeśli w tym kontekście dane są przekazywane poza UE lub EOG, przekazujemy informacje o odpowiednim poziomie ochrony danych.

procesorcelodpowiedni poziom ochrony danych
Hetzner Online GmbHDomaine Hostingw UE/EOG
F7 Media GmbHZarządzanie treściąw UE/EOG
Amazon Web Services (USA) Cloudfront (sieć dostarczania treści)Ramy prywatności danych UE - USA
EQSIntegracja ogłoszeń ad-hocw UE/EOG

Okres przechowywania

O ile nie poinformowaliśmy użytkownika szczegółowo o okresie przechowywania, usuwamy dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania i żadne ustawowe obowiązki przechowywania nie uniemożliwiają ich usunięcia.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika RODO przyznaje mu określone prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
  Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO. 15 RODO.
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
  Użytkownik ma prawo zażądać bez zbędnej zwłoki sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO. 18 RODO, np. jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu, na czas trwania przeglądu przez administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  W niektórych przypadkach, wymienionych szczegółowo w art. 20 RODO, użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. 20 RODO, użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych stronie trzeciej.
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)
  Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. 7 par. 3 RODO. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody ma skutek wyłącznie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Jeśli dane są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją wyraźnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
  Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności prawo do wniesienia skargi może być dochodzone przed organem nadzorczym w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Dochodzenie swoich praw
O ile nie opisano inaczej powyżej, prosimy o kontakt z podmiotem LEONI wymienionym w stopce redakcyjnej w celu dochodzenia swoich praw do ochrony danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych chętnie udzieli informacji na temat ochrony danych pod następującym adresem e-mail:

data-protection@leoni.com

W przypadku kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych prosimy również o wskazanie odpowiedzialnego podmiotu LEONI wymienionego w nadruku.