Nota prawna

Niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą możliwą starannością. Podmiot prawny wymieniony w stopce redakcyjnej na bieżąco sprawdza i aktualizuje zawartość każdej strony. Niemniej jednak może się zdarzyć, że informacje i okoliczności z nimi związane ulegną zmianie w czasie. Wszelka odpowiedzialność za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej jest wykluczona, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
Dotyczy to również wszystkich stron internetowych, do których odsyła się z tej witryny za pośrednictwem linków. Odpowiedzialność za treść i formę takich stron internetowych spoczywa na ich operatorze.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa w odniesieniu do komunikacji e-mail

Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania danych osobowych użytkownika, tak aby nie były one dostępne dla osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli użytkownik chce komunikować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poinformować go, że ta metoda komunikacji nie pozwoli nam w pełni zagwarantować poufności przesyłanych informacji. W związku z tym zalecamy przekazywanie nam informacji poufnych wyłącznie pocztą.

Prawa autorskie i warunki użytkowania

Treść i wygląd niniejszej strony internetowej są chronione prawem autorskim.

Prawa autorskie i prawa użytkowania zdjęć, obrazów, grafik i filmów ("dzieła") są własnością LEONI AG ("LEONI") lub osób trzecich, które udostępniły je LEONI ("zewnętrzni właściciele praw autorskich").

Wykorzystywanie w jakimkolwiek medium i w jakikolwiek sposób - w tym publikowanie, edytowanie, pobieranie, przekształcanie/zmienianie, w tym nazw, powielanie, rozpowszechnianie kopii lub inne rodzaje użytkowania, a także sprzedaż i inne rodzaje przekazywania - zdjęć, obrazów, grafik i filmów, które są zawarte na tej stronie internetowej i nie zostały specjalnie udostępnione w tym celu pod nagłówkiem "Centrum mediów", jest zasadniczo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody LEONI i/lub zewnętrznego właściciela praw autorskich.

W celu wielokrotnego wykorzystania utworów należy je ponownie pobrać z Media Center.

Wykorzystanie utworów w mediach społecznościowych (Facebook, Xing itp.) jest niedozwolone bez uprzedniej zgody.
Za każdym razem, gdy utwory są wykorzystywane w publikacji, źródło odniesienia do praw autorskich: LEONI i/lub tekst określony przez zewnętrznego właściciela praw autorskich muszą być wyraźnie podane w indywidualnym przypadku.

W przypadku mediów drukowanych prosimy o przesłanie kopii do wglądu, a w przypadku mediów wideo i elektronicznych prosimy o powiadomienie.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie do celów reklamowych, marketingowych lub innych celów, w szczególności o charakterze komercyjnym, jak również wydawanie zezwoleń podrzędnych, jest niedozwolone, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie między odpowiednim właścicielem praw autorskich a użytkownikiem.

Licencje i / lub prawa do korzystania ze znaków towarowych lub produktów przedstawionych w pracach i / lub własności intelektualnej w nich zawartej i / lub praw własności handlowej (np. patentów, wzorów użytkowych, know-how itp.) Nie są w związku z tym udzielane ani wyraźnie, ani w sposób dorozumiany.