Warunki prawne

Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Podmiot prawny ujęty w stopce dokonuje kontroli i aktualizuje zawartość każdej strony, niemniej jednak może się zdarzyć, że niektóre z podawanych informacji uległy w międzyczasie zmianie. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze strony jest wykluczona, chyba , że zaistniały one w wyniku rażącego błędu lub zaniedbania.

Powyższy zapis odnosi się również do wszystkich stron połączonych z niniejszą stroną za pomocą linków. Odpowiedzialność za treść i formę tych stron pozostaje w gestii poszczególnych operatorów.

Nota bezpieczeństwa w odniesieniu do komunikacji e-mail

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych, w związku z czym nie są one dostępne dla osób trzecich. Jeśli jednak chcesz się z nami komunikować poprzez e-mail, musimy Cię poinformować, że ta metoda komunikacji nie pozwoli nam w pełni zagwarantować poufność przekazywanych informacji. Zalecamy, aby informacje poufne były przekazywane do nas wyłącznie drogą pocztową.

Prawa autorskie i warunki użytkowania

Treści i projekt tych stron internetowych są chronione prawem autorskim.

Zdjęcia, obrazy, grafiki oraz wideo („Dzieła“) wykorzystywane na tych stronach internetowych są chronione prawem autorskim lub prawami użytkowania firmy LEONI AG („LEONI“) lub stron trzecich, które udostępniły je firmie LEONI („zewnętrzny właściciel praw“).

Korzystanie, które obejmuje publikację, edycję, pobieranie, przekształcanie/zmianę, w tym ich nazw, powielanie, rozpowszechnianie kopii, inne wykorzystanie, sprzedaż oraz inne przekazywanie zdjęć, obrazów, grafiki oraz wideo zamieszczonych na tych stronach internetowych, a które nie znajdują się w zakładce „Mediateka“, która została udostępniona specjalne w tym celu, w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek nośników, nie jest zasadniczo dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody LEONI lub zewnętrznych właściciela praw.

LEONI lub posiadacza praw zewnętrznych praw przyznaje użytkownikowi zakładki „Mediateka“ jednorazowe, bezpłatne, odwołalne, nieprzenaszalne, niewyłączne, ograniczone do terytorium Republiki Federalnej Niemiec i do konkretnego celu prawo, do wykorzystania dzieł tam zawartych wyłącznie wo własnych celów redakcyjnych w mediach drukowanych i internetowych. O ile zewnętrzni właściciele mają inne uwarunkowania, które umożliwiają korzystanie na innych warunkach, należy się do nich dodatkowo stosować, a ograniczenia te, o ile są bardziej restrykcyjne niż te firmy LEONI, obowiązują w pojedynczych przypadkach wyłącznie dla tych warunków.

Do ponownego użycia dzieła są dostępne do pobrania w zakładce „Mediateka“.

Korzystanie z dzieł w serwisach społecznościowych (Facebook, XING, itp.) jest zabronione bez zgody.

Dla każdej publikacja należy wskazać jako źródło „prawa autorskie: LEONI "lub określenie zewnętrznego posiadacza praw dla określonego tekstu, wyraźnie w każdym przypadku.

Media drukowane prosimy o przesłanie przykładu nakładu, w przypadku filmów oraz mediów elektronicznych – o krótką informację.

Inne korzystanie, w szczególności w celu reklamy, marketingu lub w innych celach, w szczególności komercyjnych. Nie zezwala się na udzielanie uprawnień dodatkowych, z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to wyraźnie na piśmie pomiędzy posiadaczem praw a użytkownikiem.

Licencje i/lub prawa do użytkowania, marek ochronnych lub produktów znajdujących się na działach i/lub odzwierciedlonego na nim niematerialnego prawa własności lub rzemieślniczych praw ochrony (np. patentów, know-how) nie jest udzielane ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany.

Font license info

Modern Pictograms

Copyright (c) 2012 by John Caserta. All rights reserved.

Author: John Caserta
License: SIL
Homepage: thedesignoffice.org/project/modern-pictograms/

Zocial

Copyright (C) 2012 by Sam Collins

Author: Sam Collins
License: MIT
Homepage: http://zocial.smcllns.com/

Font Awesome

Copyright (C) 2012 by Dave Gandy

Author: Dave Gandy
License: SIL
Homepage: https://fontawesome.com/

Entypo

Copyright (C) 2012 by Daniel Bruce

Author: Daniel Bruce
License: CC BY-SA
Homepage: http://www.entypo.com

Elusive

Copyright (C) 2013 by Aristeides Stathopoulos

Author: Aristeides Stathopoulos
License: SIL
Homepage: http://aristeides.com

Fontelico

Copyright (C) 2012 by Fontello project

Author: Crowdsourced, for Fontello project
License: SIL
Homepage: http://fontello.com

Podziel się
Języki
Kontakt